Nghĩa của từ: fixed stars

* tv.
định tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error