Nghĩa của từ: fixed-base index

* tk.
chỉ số có cơ sở không đổi, chỉ số có chu kỳ cơ bản không đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App