Nghĩa của từ: fixed-point theorem

* top.
định lý điểm bất động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App