Nghĩa của từ: flast

* vl.
tia sáng; sự nổ; sự bốc cháy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

flast
- (vật lí) tia sáng; sự nổ; sự bốc cháy



Động từ BQT - Android App