Nghĩa của từ: floating accumulator

*
bộ cộng với dấy phẩy di động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App