Nghĩa của từ: floating address

*
địa chỉ di động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

floating address
- (Tech) địa chỉ thả nổi, địa chỉ động = symbolic addressĐộng từ BQT - Android App