Nghĩa của từ: floating conponemt

* xib
mắt phiếm định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App