Nghĩa của từ: floating numbers

* mt.
các số có dấu phẩy động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error