Nghĩa của từ: floating-point

* mt.
dấu phẩy động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

floating-point arithmetic operation
 - (Tech) phép toán số học điểm phù độngĐộng từ BQT - Android App