Nghĩa của từ: flow function

* gt.
hàm dòng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error