Nghĩa của từ: following error

* tk.
sai số theo sau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App