Nghĩa của từ: forced oscillation

* vl.
dao động cưỡng bức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App