Nghĩa của từ: forecasting

*
sự tiên đoán, sự dự đoán, sự dự báo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

forecasting
- sự tiên đoán, sự dự đoán, sự dự báoĐộng từ BQT - Android App