Nghĩa của từ: formal Lie group

*
nhóm Li hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App