Nghĩa của từ: formal theory

* log.
lý thuyết hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App