Nghĩa của từ: formalism

* log.
chủ nghĩa hình thức, hệ hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

formalism /'fɔ:məlizm/
* danh từ
 - thói hình thức, chủ nghĩa hình thức
Động từ BQT - Android App