Nghĩa của từ: formally real field

* đs.
trường thực về hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App