Nghĩa của từ: fortuitous

*
ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fortuitous /fɔ:'tju:itəs/
* tính từ
 - tình cờ, bất ngờ, ngẫu nhiên
=a fortuitous meeting+ cuộc họp bất ngờ; cuộc gặp gỡ tình c
Động từ BQT - Android App