Nghĩa của từ: founded

*
có cơ sở

Nghĩa trong từ điển StarDict:

founded
- có cơ sởĐộng từ BQT - Android App