Nghĩa của từ: four-group

* đs.
nhóm bốn, nhóm Klein

Nghĩa trong từ điển StarDict:

four-group
- (đại số) nhóm bốn, nhóm KleinĐộng từ BQT - Android App