Nghĩa của từ: fourfold

*
bội bốn, bốn lần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fourfold /fɔ:'lould/
* tính từ & phó từ
 - gấp bốn lần
Động từ BQT - Android App