Nghĩa của từ: fourteenth

*
thứ mười bốn; phần thứ mười bốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fourteenth /'fɔ:'ti:nθ/
* tính từ
 - thứ mười bốn
* danh từ
 - một phần mười bốn
 - người thứ mười bốn; vật thứ mười bốn; ngày mười bốn
Động từ BQT - Android App