Nghĩa của từ: fractile

* tk.
điểm phân vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fractile
- (thống kê) điểm phân vịĐộng từ BQT - Android App