Nghĩa của từ: free term

* log.
từ tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error