Nghĩa trong từ điển StarDict:

frequency modulation /'fri:kwənsi,mɔdju'leiʃn/
* danh từ
 - (raddiô) sự điều biến tần
Động từ BQT - Android App