Nghĩa của từ: frequency divider

*
bộ chia tần số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

frequency divider
- (Tech) bộ phân tần sốĐộng từ BQT - Android App