Nghĩa của từ: frequency multiplier

*
máy nhân tần số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

frequency multiplier
- (Tech) bộ nhân tần sốĐộng từ BQT - Android App