Nghĩa của từ: friction

* vl.
ma sát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

friction /'frikʃn/
* danh từ
 - (kỹ thuật) sự mài xát, sự ma xát
 - sự xoa bóp; sự chà xát
 - sự va chạm, sự xích mích (vì không cùng ý kiến...)
Động từ BQT - Android App