Nghĩa của từ: function letter

* mt.
chữ hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

function letter
- (Tech) chữ cơ năng