Nghĩa của từ: function multiplier

*
máy nhân hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App