Nghĩa của từ: function of bounded variation

*
hàm có biến phân bị chặn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App