Nghĩa của từ: function of concentration

* tk.
hàm tập trung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App