Nghĩa của từ: function of dispersion

* kt.
hàm phân tán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error