Nghĩa của từ: function of finite genus

* gt.
hàm có giống hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App