Nghĩa của từ: function of random variable

* xs.
hàm của biến ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App