Nghĩa của từ: function plotter

* mt.
cái vẽ đồ thị của hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error