Nghĩa của từ: function theory

* gt.
lý thuyết hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App