Nghĩa của từ: function unit

* mt.
đơn vị hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App