Nghĩa của từ: functional limit

*
giới hạn hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App