Nghĩa của từ: functor

*
hàm tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

functor
* danh từ
 - xem function wordĐộng từ BQT - Android App