Nghĩa của từ: furcate

*
rẽ nhánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

furcate /'fə:keit/
* tính từ
 - có nhánh
 - phân nhánh
Động từ BQT - Android App