Nghĩa của từ: gambler

* trch.
người đánh bạc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gambler /'gæmblə/
* danh từ
 - người đánh bạc, con bạc
 - kẻ đầu cơ; kẻ làm liều, mưu đồ ăn to
Động từ BQT - Android App