Nghĩa của từ: gang puncher

* mt.
máy đục lỗ lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error