Nghĩa của từ: gap series

* gt.
chuỗi hổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error