Nghĩa của từ: gap theorem

* gt.
định lý lỗ hổng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error