Nghĩa của từ: gas flow

*
dòng khí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App