Nghĩa của từ: gas law

* vl.
phương trình của khí; sự cân bằng trang thái khí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App