Nghĩa của từ: gas-discharge lamp

* vl.
đèn phóng điện qua khí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App