Nghĩa của từ: gaseous

* vl.
thể khí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gaseous /'geizjəs/
* tính từ
 - (thuộc) thể khí