Nghĩa của từ: gated

* mt.
được điều khiển bằng xung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gated bidirectional switch
 - (Tech) công tắc song hướng chọn qua/tuyển thông [ĐL]Động từ BQT - Android App